نافهرماشین با سیاست‌های به کار رفته و مشاورین زبده جهت کنترل قیمت همواره سعی دارد بیش از پیش با مشتریانی که برای سرمایه گذاری در صنایع می اندیشند قدم همکاری بردارد.