صفحه اصلی - نافهر ماشین

arm robot of nafher

دستگاه ام باس جهت چاپ و حکاکی بر روی متریالهای مختلف از قبیل  پاچه و چرم و کاغذام باس ساخت شرکت نافهر ماشین جهت حک کردن بر روی متربالهای مختلف از قبیل کاغذ و چرم و پارچه