• نصب و تنظیم محور چهارم ROUTARY بر روی دستگاه های سه محور
  • انجام تنظیمات کنترل های Psd – Mach3 – Radonix

در ضمن ان دسته همكاراني كه كنترلردستگاه انان از شركت داخلي همچون رادونيكس مجهز شده و استفاده ميكنند نافهر ماشين تخفيف ويژه اي نسبت به انجام كار در نظر خواهد داشت