دستگاه ام باس جهت بر جسته کردن  چرم يا كأغذية يا …و چاپ کردن طلا كوب  برروی متریالهای مختلف از قبیل کاغذ ،چرم، پارچه میباشد.